OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ONLINE A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

hoffer-penzion.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY SA VZŤAHUJÚ A VŠETKY PODSTRÁNKY

nitra.hoffer-penzion.sk

zlatemoravce.hoffer-penzion.sk

modra.hoffer-penzion.sk

vrable.hoffer-penzion.sk

partizanske.hoffer-penzion.sk

 

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), obchodnou spoločnosťou

 

obchodné meno : Hoffer SK, s.r.o.

so sídlom Hlohovecká cesta 748, 951 42 Zbehy

IČO : 53 602 901

DIČ : 2121421456

IČ DPH: SK2121421456

spoločnosť evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra

 

bankové spojenie (banka):  ČSOB, a.s.

účet v tvare IBAN:  SK24 7500 0000 0040 2876 6962

 

kontaktný e-mail:  ekonom@penzion-hoffer.sk

kontaktné tel. spojenie:  +421 901 919 117

(ďalej len ako „predávajúci“)

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 1567/9, 949 01 Nitra

Hurbanova 2944/59, 911 01 Trenčín

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej stránke predávajúceho : nitra.hoffer-penzion.sk; zlatemoravce.hoffer-penzion.sk; modra.hoffer-penzion.sk; vrable.hoffer-penzion.sk; partizanske.hoffer-penzion.sk (ďalej len „internetový obchod“).

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. 

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Novo dohodnuté obchodné podmienky mimo týchto všeobecných obchodných podmienok nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi a platnou právnou úpravou pri predaji tovaru na diaľku.

Pre účely týchto obchodných sa rozumie hlavnou zmluvou taká zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim.

 

 

 

1. Objednávka

1.1 Zákazník môže zadať objednávku online na stránkach a ich subdoménach pre príslušné mesto cez hlavnú stránku hoffer-penzion.sk

alebo telefonicky na tel. číslach ktoré sú udané v kontakte pre jednotlivé mestá.

1.2 Zákazník má právo objednávku zrušiť̌ a to najneskôr do 3 minúť od uskutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel. číslach udaných v kontakte pre príslušné mesto, alebo osobne na prevádzke.

2. Platba

2.1 Platbu je možné zrealizovať osobne na prevádzkach a počas otváracích hodín alebo v hotovosti alebo platobnou kartou, gastro lístkami.

2.2 Pri rozvoze a to buď hotovosťou, platobnou kartou on-line cez platobnú bránu BesteronGastro lístkami pri dovoze primáme len ak tom sme vopred upozornení pri objednávke.

Platba gastrolítkami je potrebné oznámiť dopredu.

 

3. Dodacie a platobné podmienky

 

3.1  V prípade dodania kuriérskou službou je prirátaný poplatok za dovoz a to podľa platného cenníka dovozu ktorý je zverejnený na stránkach jednotlivých reštaurácií.

3.2 Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke sa poplatok za rozvoz ani žiadny iný manipulačný poplatok neúčtuje.

 

4. Predávajúci sa zaväzuje:

 

4.1  Dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

4.2  Adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania, ktorá je vždy uvedená pri telefonickom potvrdení objednávky vopred.
V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude dohodnutý návrh ďalšieho postupu.

4.3  Vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok

 

5. Kupujúci sa zaväzuje: prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

 

6. Reklamácie

 

Reklamácie sú vybavované nasledovným spôsobom:

6.1  telefonicky denne v čase od 10:00 do 22:00 na tel. č. Uvedenom v kontakte pre požadované mesto

6.2  osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

 

7. Záruka

 

7.1  Záruka platí max. 10 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 85% objemu z tovaru.

7.2  Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 85% objemu z tovaru.

7.3  Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

 

8. Spôsob vrátenia tovaru

– Osobne na prevádzkach

– Prostredníctvom kuriéra

 

9. Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

9.1 Pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti priamo na prevádzkach alebo prostredníctvom kuriéra.

9.2 Pri bezhotovstnej platbe (platobná brána Besteron) za objednávku peniaze vrátime na platobnú kartu z ktorej boli finančné prostriedky odrátané a to najneskôr do 15 dní od vyriešenia reklamácie.

 

 

Platnosť VOP od: V Nitre 28.4.2021